კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • შპს კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დებულება
 • ეთიკის კოდექსი
 • პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევაზე რეაგირების პროცედურები და მექანიზმები
 • შინაგანაწესი
 • საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, განვითარების, ცვლილებების შეტანის და გაუქმების წესი
 • სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების წესი
 • ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია
 • პერსონალის მართვის პოლიტიკის დოკუმენტი
 • აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები
 • კარიერული მხარდაჭერის სერვისები
 • სოციალურად მოწყვლადი და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა მხარდაჭერის პოლიტიკა
 • კვლევების მხარდამჭერი მექანიზმებისა და დაფინანსების წესი
 • პერსონალის სამეცნიერო კვლევითი და აკადემიური საქმიანობის შეფასების წესი
 • ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და წესრიგის დაცვის მექანიზმები
 • ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმები
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები
 • ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა და მექანიზმები
 • ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების აღწერა და მათი ეფექტიანობის შეფასება
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
 • სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
© 2021 KWIU