კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნისას გათვალისწინებულ იქნა ევროპული და ლოკალური მოთხოვნები და მოიცავს ორ ეტაპს:

  • პრეკლინიკური ეტაპი - სტუდენტს აძლებს ფუნდამენტურ სამედიცინო განათლებას, როგორც ჯანმრთელი ადამიანის, ისე ადამიანის დაავადებების საფუძვლების შესახებ.
  • კლინიკური ეტაპი - უზრუნველყოფს სტუდენტების პრეკლინიკურ ეტაპზე მიღებული ცოდნის გამოყენებას და ჰორიზონტის მნიშვნელოვან გაფართოებას კლინიკური თვალსაზრისით.

  სწავლებისა და შეფასების ინოვაციური მეთოდები

  სწავლებისა და შეფასების პროცესში გამოიყენება საერთაშორისოდ აღიარებული ინოვაციური მეთოდები. კლინიკური კომპეტენციების დონეების შესაფასებლად ფართოდ გამოიყენება მილერის პირამიდა.

  სწავლების და შეფასების მეთოდები მილერის პირამიდის შესაბამისად:


  ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა სტომატოლოგია© 2021 KWIU