კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • რა არის უნივერსიტეტის კრედიტების აღიარებისა და ტრანსფერის პოლიტიკა?

    - კრედიტების აღიარებისა და ტრანსფერის პოლიტიკა ეფუძნება ევროპის კრედიტების აღიარების და აკუმულაციის სისტემას (ETCS), რომელიც უზრუნველყოფს ევროპული უმაღლესი საგანმანათლებლო სივცრეში სწავლებისა და სასწავლო კურსების გამჭვირვალობას


  • იღებს თუ არა კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მობილობით გადმომსვლელ აპლიკანტებს?

    - სტუდენტის ტრანსკრიპტის აღიარება ხორციელდება KWIU საგანმანათლებლო პრპოგრამასთან შედარებითობის პრინციპით და ეფუძნება საქართველოს კანონმდებლობას


© 2021 KWIU